Szczecin Łabędzia

Nieruchomość oznaczona nr dz. 1/5, o powierzchni 0,0596 ha, położona jest na Osiedlu Arkońskim w Szczecinie, w odległości ok. 2 – 3 km od śródmieścia Miasta Szczecina. Nieruchomość zabudowana jest zespołem trzech murowanych garaży, składających się łącznie z 9 boksów (z czego 3 zostały wybudowane bez pozwolenia na budowę) oraz 6 blaszanych garaży (1 bez pozwolenia na budowę) niezwiązanych trwale z gruntem. 

Nieruchomość stanowi przedmiot dzierżawy. Grunt dz. nr 1/5 posiada dostęp do sieciowego uzbrojenia technicznego – wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energii elektrycznej, łączności telefonicznej przewodowej. Dojazd od terenu działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (oznaczenie terenu w planie – Z.A.4013.US – patrz załącznik). 

W dniu 27.06.2012 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie złożył wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, w którym wnioskuje o zmianę Studium w zakresie:

  1. ograniczenia terenu usług sportu  i rekreacji z dużą ilością terenów zieleni do 25% terenu elementarnego – zmiana w części graficznej Studium zgodnie z załącznikiem do niniejszego wniosku,
  2. funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi wolnostojące i wbudowane, w tym usługi handlu powyżej 2000 m²
  3.  

KW Nr SZ1S/00082249/7