Szczecin Chopina

Nieruchomość oznaczona nr dz. 1/6, o powierzchni 3,8020 ha, zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. zabudowy 387 m², budynkiem warsztatowym o pow. zabudowy 166 m², budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25 m² oraz budynkiem innym o pow. zabudowy 16 m². Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się schron obrony cywilnej (nieujawniony na mapie ewidencyjnej działki nr 1/6), wycofany z ewidencji obrony cywilnej oraz żelbetonowy kanał najazdowy (nieujawniony na mapie ewidencyjnej działki nr 1/6). 

Przez grunt przedmiotowej nieruchomości przebiega, przy południowym narożniku działki przy ul. Chopina oraz wzdłuż ul. Sportowej, nadziemna magistrala ciepłownicza Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Na nieruchomości znajdują się inne obiekty trwale z gruntem nie związane.

Nieruchomość oznaczona nr dz. 1/6  (lub jej część)  stanowi (może stanowić) przedmiot najmu/dzierżawy na czas określony lub nieokreślony. 

Grunt ww. działki posiada dostęp do sieciowego uzbrojenia technicznego – wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, ciepłociągu, energii elektrycznej, łączności telefonicznej przewodowej. Dojazd do terenu działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (oznaczenie terenu w planie – Z.A.4013.US – patrz załącznik).

W dniu 27.06.2012 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie złożył wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, w którym wnioskuje o zmianę Studium w zakresie:

  1. ograniczenia terenu usług sportu  i rekreacji z dużą ilością terenów zieleni do 25% terenu elementarnego – zmiana w części graficznej Studium zgodnie z załącznikiem do niniejszego wniosku,
  2.  
  3. funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi wolnostojące i wbudowane, w tym usługi handlu powyżej 2000 m² .


KW Nr SZ1S/00082249/7