Park Przemysłowy w Stargardzie

STARGARDZKI PARK PRZEMYSŁOWY obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat Stargardzki, województwo zachodniopomorskie

Stargardzki Park Przemysłowy położony jest w północno-zachodniej części Miasta Stargard, co umożliwia dojazd do terenów parku bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta.

Stargardzki Park Przemysłowy ma doskonałe położenie. Zlokalizowany jest w niewielkiej odległości (ok. 3 km) od drogi krajowej nr 10. Park ma bardzo dobre połączenie z drogą krajową nr A6 Szczecin – Berlin oraz S3 Szczecin – Zielona Góra.

Nieruchomości gruntowe położone na terenie Parku Przemysłowego w Stargardzie, skierowane są do małych i średnich przedsiębiorców, chcących ulokować swoje przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym.

Lokalizacja Parku względem dużych miejscowości

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada do zaoferowania przygotowane dla nowych inwestycji tereny niezabudowane przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Stargard (uchwała nr XXXV/380/2005 z dnia 27 września 2005 r. – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1800) do zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Działki znajdują się na terenie elementarnym oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 10P, 11 P  i 12 P, na którym:

 1. dopuszcza się lokalizowanie:

  1. budynków produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, wiat, zadaszeń,
  2. baz logistycznych, baz materiałowo-sprzętowych, składów materiałowych z obrotem tymi materiałami,
  3. budynków administracyjno-biurowych, związanych z prowadzoną na danej działce działalnością gospodarczą,
  4. obiektów usługowych, w tym usług dla komunikacji i obiektów wystawienniczych, z wyłączeniem przedszkoli, szkół, szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, kultu religijnego i hotelarstwa,
  5. obiektów handlu detalicznego o powierzchni do 400 m2, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na danej działce,
  6. stacji paliw na użytek własny zakładów,
  7. obiektów zaplecza warsztatowo-technicznego obsługi samochodów,
  8. obiektów zaplecza technicznego związanego z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą,
  9. zespołów garaży, w tym dla samochodów ciężarowych oraz parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych dla własnych potrzeb,
  10. urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania tych budynków i obiektów,
  11. reklam, masztów z flagami i pylonów,

 2. dopuszcza się wydzielanie w obiektach związanych z prowadzoną działalnością do dwóch mieszkań służbowych;
 3. zakazuje się lokalizowania:

  1. przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,
  2. przedsięwzięć szczególnie uciążliwych dla środowiska, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  3. budynków mieszkalnych;

 4. ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy:
 5. zakazuje się przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż 80% powierzchni działki budowlanej,
 6. zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż 18 m
 7. nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,
 8. nakazuje się sytuowanie budynków z uwzględnieniem:

  1. ustalonych linii zabudowy usytuowanych w odległości 8 m od linii rozgraniczających ulic,
  2. wymaganych przepisami odrębnymi oraz Polskimi Normami odległościami od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

 9. sposób zagospodarowania terenów pod i nad sieciami infrastruktury technicznej (linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia oraz gazociągów) oraz w ich strefach kontrolowanych regulują przepisy odrębne;
 10. dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach lub w formie wolno stojących konstrukcji - reklamy winny być skoordynowane wymiarowo i tworzyć ład przestrzenny;

W drodze dojazdowej (ul. Przemysłowa - miejska) do działek, znajduje się:

 • infrastruktura telekomunikacyjna,
 • infrastruktura energetyczna,
 • kanalizacja sanitarna - Ø200 mm,
 • kanalizacja deszczowa - Ø250 mm
 • wodociąg - Ø225 mm
 • gazociąg - Ø150 mm.

Działki wchodzą w skład nieruchomości posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00049601/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • dz. nr 5/9 o powierzchni 0,9774 ha
 • dz. nr 5/11 o powierzchni 0,3386 ha
 • dz. nr 5/12 o powierzchni 0,5949 ha
 • dz.nr 5/13 o powierzchni 0,2520 ha
 • dz.nr 5/14 o powierzchni 0,3575 ha
 • dz.nr 5/15 o powierzchni 0,5436 ha
 • dz.nr 5/16 o powierzchni 0,6237 ha
 • dz.nr 4/87 o powierzchni 0,5143 ha
 • dz.nr 1218/3 o powierzchni 0,2786 ha
 • dz.nr 1218/4 o powierzchni 0,2750 ha
 • dz.nr 1218/10 o powierzchni 1,8257 ha
 • dz.nr 1218/11 o powierzchni 0,5763 ha
 • dz.nr 1218/14 o powierzchni 0,5993 ha
 • dz.nr 1218/15 o powierzchni 0,6041 ha

Dz. nr 1218/10, 1218/11, 1218/14 oraz 1218/15 będą sprzedawane wraz z udziałami w równej wysokości 20/100 części w działce drogowej nr 1218/13 o powierzchni 0,2064 ha.

Na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego gmina Miasto Stargard przewiduje zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński.